PL

Metoda Marii Montessori

Nasze przedszkole prowadzone jest zgodnie z koncepcją wychowania opracowaną  przez Marię Montessori. Metoda ta stosowana jest prawie na całym świecie. Przyczyniła się do wychowania wielu pokoleń i zaowocowała  pozytywnymi wynikami, kształtując ludzi dobrze przygotowanych do życia.

Zajęcia z dzieckiem polegają przede wszystkim na pracy samodzielnej,  w specjalnie przygotowanym otoczeniu, na które składają się odpowiednio dostosowane  mebelki  i materiał rozwojowy. Najistotniejszym elementem wychowania jest jednak  osoba  nauczyciela i  stosowane przez niego zasady pracy. Umożliwia to wszechstronny rozwój dziecka . Proces ten jest procesem integralnym, ponieważ obejmuje zarówno sferę fizyczną, psychiczną i duchową przedszkolaka. Wartością , na której pragniemy oprzeć nasze wychowanie jest miłość, która rozwija u dzieci takie cechy jak:  otwartość na innych, umiejętność współpracy, samodzielność i radość. Metoda Marii Montessori to sposób pracy z dziećmi polegający na wyzwalaniu ich swobodnej ekspresji twórczej poprzez przeciwstawienie tradycyjnym metodą nauczania. Koncepcja wychowania stworzona przez Marię jest metodą kształcenia i wychowania dzieci w wieku przedszkolnym  odwołującą się do ich swobodnej aktywności twórczej.

Aby twórczości dziecięcej zapewnić odpowiednie warunki, materiał rozwojowy w sali przedszkolnej rozmieszczony jest   w specjalnie zorganizowanych kącikach.

  • Kącik sensoryczny (zmysłowy) – Materiał rozwojowy zgromadzony w tym kąciku służy do kształcenia zmysłów (wzroku, dotyku, smaku, słuchu, węchu). Umożliwia dzieciom przejście od myślenia konkretnego do pojęciowego, przyczynia się do rozwoju osobowości  i inteligencji dziecka. Dokonuje się to poprzez  porównywania, poszukiwania różnic, stopniowanie natężeń cech przedmiotu. Poprzez pracę z materiałem sensorycznym dziecko poznaje abstrakcyjne pojęcia, np. wielkości, długości, grubości, kształtów, kolorów, faktur, wag, zapachów, smaków, ciśnienia i ich powiązań. Dzieci poznają wiele pojęć związanych z doznaniami płynącymi przez zmysły, uczą się je nazywać i różnicować. Materiał daje stabilną podbudowę intelektualną           i sprzyja rozwojowi myślenia abstrakcyjnego. Jest pośrednim przygotowaniem do późniejszej nauki pisania         i czytania, a przede wszystkim do działań matematycznych.
  • Kącik językowy - Umożliwia naukę czytania i pisania, wzbogaca słownictwo dziecka. Rozbudza zainteresowanie słowem, a także pozwala na właściwe kształtowanie motoryki ręki i przygotowuje do właściwej pracy dłoni przy pisaniu.
  • Kącik matematyczny - Celem materiału matematycznego jest odkrywanie przez dzieci matematycznych wzorów i praw, potrzebnych w myśleniu abstrakcyjnym. Ten sposób poznawania pojęć matematycznych, przez praktyczne ćwiczenia, pobudza ciekawość dziecka i chęć do dalszej nauki. Możliwość wykonywania ćwiczeń matematycznych przy pomocy różnych metod podtrzymuje zainteresowanie dziecka.
  • Kącik do wychowania dla kultury życia (biologiczny, geograficzny, historyczny) – Materiał rozwojowy zgromadzony w tym kąciku dostarcza dzieciom wiedzy o świecie i zjawiskach w nim zachodzących, uwrażliwia na poznawanie relacji we Wszechświecie, przez co uświadamia im ich miejsce na Ziemi. Wychodząc od ogółu do szczegółu, dając najpierw ogląd całości, stopniowo przechodzi się do informacji szczegółowych.
  • Kącik praktycznych ćwiczeń dnia codziennego  - Ćwiczenia z tego zakresu pomagają dziecku samodzielnie kształtować sprawność ruchową , poczynając od najprostszych czynności po koordynację całego ciała, wzmacniają poczucie własnej wartości. Dostarczają one dziecku również wiedzy z zakresu samoobsługi, savoir-vivre’u, dbałości o ład w najbliższym otoczeniu.  Są to takie ćwiczenia jak: przelewanie, przesypywanie, zapinanie, składanie, prasowanie, polerowanie, czyszczenie obuwia, układanie bukietów, nakrywanie do stołu, wyciskanie soku, pranie i inne. W obrębie praktycznych ćwiczeń znajdują się jeszcze wszystkie te zajęcia, które służą nauce współżycia w grupie. Dzieci zapoznawane są z różnymi formami  pozdrowień, zachowaniami społecznymi, pomagającymi włączyć się w życie. Do tej grupy zalicza się także tzw. lekcje ciszy. Maria Montessori przypisywała ogromne znaczenie wyciszeniu wewnętrznemu, które jako przeciwwaga hałasu i wielości bodźców zewnętrznych, uczy skupienia, a w efekcie  pomaga w budowaniu osobowości. Autorka proponowała takie zajęcia jak: wsłuchiwanie się w ciszy w odgłosy z ulicy, ciche podchodzenie dziecka, wywołanego szeptem przez nauczyciela, chodzenie po elipsie przy wyciszającej muzyce.
  • Kącik wychowania religijnego - Wyposażony w materiał rozwojowy skonstruowany zgodnie z zasadami pedagogiki Marii Montessori, służący do przyswajania przez dziecko wiedzy religijnej, nauki podstawowych modlitw. Pomaga przedszkolakowi odkryć  potrzebę modlitwy, poprzez skupienie i wyciszenie. Wyposażenie kącika religijnego jest odpowiedzią na potrzebę miłości i bezpieczeństwa małego dziecka, pomaga mu budować pełną osobowość i nawiązać przyjaźń  z Bogiem.
  • Kącik plastyczny i kącik relaksacyjny - Pełni dwie funkcje. Umożliwia dzieciom wypoczynek, oraz stwarza warunki do pobudzania wartości artystycznych. Znajduje się tu zestaw do prac plastycznych, instrumenty muzyczne, gry, książki, teatrzyk, zabawki i inne. Materiał ten może być wykorzystywany zarówno podczas zajęć grupowych jak i do pracy indywidualnej dziecka. .   Metoda Marii Montessori jest metodą wychowania przedszkolnego, w której pozostawia się dziecku pełną swobodę w rozwijaniu aktywności poznawczej, natomiast rolą nauczyciela jest stwarzanie warunków umożliwiających i stymulujących  rozwój w myśl motta „Pomóż  zrobić mi to samemu” Służyć ma temu odpowiednio otoczenie, , bogate w impulsy pobudzające do działania. Istotnym wyznacznikiem tak przygotowanego otoczenia są pomoce rozwojowe , mające służyć dziecku w poznawaniu świata. Stanowią je wszystkie przedmioty znajdujące się w otoczeniu. Powinny one przyciągać uwagę wyglądem, barwą i strukturą. Wszystkie pomoce rozwojowe są w jednym egzemplarzu, aby podkreślić fakt niepowtarzalności przedmiotów. Ma to również walor wychowawczy, gdyż uczy dziecko cierpliwego czekania, ustępowania, negocjowania. Istotną cechą pomocy rozwojowych jest izolacja trudności> Stanowi ona cenną wskazówkę dla dziecka w trakcje działań z dana pomocą. Jeśli przedmiot jest przejrzysty w swojej budowie , nie ma w nim natłoku różnorodnych problemów do rozwiązywania, dziecko rozpozna cel danej pomocy poprzez samodzielną z nią pracę. Z zasadą izolacji trudności bezpośrednio łączy się zasada kontroli błędów. Z uwagi na przejrzystość budowy pomocy i ich jednoznaczna funkcję, możliwa jest maksymalnie samodzielna praca dziecka. Pomoce rozwojowe są tak przemyślane, aby dziecko w łatwy sposób wychwyciło wzrokiem , dotykiem czy słuchem w zależności od pomocy , popełniony błąd. Zasada kontroli błędu ma nie tylko walory edukacyjne, ale także wychowawcze i samowychowawcze. Samodzielne wykrycie i naprawa błędu w maksymalny sposób uniezależnia od kontroli nauczyciela. Uczy logicznego myślenia, ukazuje skutki błędnych poczynań, motywuje do ich naprawy, prowadzi do budowania poczucia własnej wartości, dokładności   i działania. Radość z poprawnie wykonanego zadania, satysfakcja z samodzielnie odkrytego i naprawionego błędu stanowią swoistą nagrodę dla dziecka. Logiczna konstrukcja pomocy rozwojowych nadaje indywidualne tępo uczenia się . Oprócz tego , że każda pomoc jest logicznie zbudowana i wiąże się z innymi pomocami danej grupy, to zarazem każda stanowi podstawę do kolejnych pomocy, bardziej skomplikowanych i o większym stopniu abstrakcji. W obrębie przygotowanego otoczenia przedszkolak ma prawo wyboru przedmiotu pracy , decyduje o tempie jej wykonania oraz miejscu. Z godnie z pojawiającą się fazą uwrażliwienia, dziecko wybiera pomoc rozwojową , która jest mu najbardziej potrzebna. Wybiera miejsce jej użycia , a aktualny stopień zainteresowania i koncentracji wyznacza czas pracy. W ten sposób przez aktywność przedszkolak osiąga samodyscyplinę , wspina się na coraz większe stopnie rozwoju.